For any Covid-19 Vaccine or Testing Queries please contact our

Covid-19 Call Centre

087 655 0074

The Van Heerden Pharmacy group saw the need for access to vaccine centers and wanted to provide a solution for their existing customers, as well as the community in which their branches are located.

The Van Heerden Pharmacy group has successfully gone through the registration and selection process of the Department of Health to administer the Pfizer Covid-19 vaccine at all 19 of their pharmacies in Limpopo, Gauteng and Mpumalanga from 24 May 2021.

The group’s health professionals and vaccinators have received the necessary training to handle and administer the vaccine, as prescribed by the Department of Health and the required protocol is in place. The pharmacies receive the vaccines from the Health Department and also work according to the same registration process and system, namely EVDS.

Who can register for phase 2?

All persons ca register

Register on any of the following platforms:

vaccine.enroll.health.gov.za – the National Electronic Vaccine Data System – EVDS

  • WhatsApp – 0600 123456
  • Via SMS – *134*832#
  • Covid-19 Hotline – 0800 029 999
  • QR-code

Medical aids pay the full cost price of the Covid-19 vaccine, on which the pharmacies charge no markup or dispensing fee. The administration fee of R70.00 excl VAT is paid in full by the medical aid from which the pharmacy can finance the cost of administration, so that no medical aid member has a co-payment. The vaccine is covered from the preventive care benefit of the schemes and does not affect the member’s day to day benefits.

People who register will receive an SMS message referring them to the correct vaccine center. The SMS will contain the date, time, place and your vaccine code. Bring your identity document and medical aid information.

Van Heerden Pharmacies will also cater to non-medical aid patients who have registered and been referred via the EVDS system (ie a valid SMS containing date, time, place and vaccine code with clear indication of Van Heerden Pharmacy as center).

For any assistance with the registration process, contact your nearest Van Heerden Pharmacy.

Got to our Store Locator for your nearest Van Heerden Pharmacy and contact details.

Die Van Heerden Apteek groep het die behoefte aan toegang tot die Covid-19 vaksien sentrums raakgesien en wou graag vir hul bestaande kliënte basis, asook die gemeenskappe waarin hul takke geleë is, ‘n oplossing bied.

Die Van Heerden Apteek Groep het suksesvol deur die registrasie en keuringsproses van die Department van Gesondheid gegaan om die Pfizer Covid-19 entstof by al 19 hul apteke in Limpopo, Gauteng en Mpumalanga  toe te dien vanaf 24 Mei 2021.

Die groep se gesondheidskundiges en vaksineerders het die nodige opleiding ontvang om die entstof te hanteer en toe te dien, soos voorgeskryf deur die Departement van Gesondheid en die vereiste protokol is in plek.

Die apteke ontvang die enstowwe van die Gesondheidsdepartement en werk ook volgens dieselfde registrasie proses en stelsel, naamlik EVDS.

 Wie kan registreer vir fase 2?

 Alle persone kan registreer

Registreer op die volgende platforms:

  • enroll.health.gov.za – die Nasionale Elektroniese Inentings Data Stelsel – EVDS.
  • WhatsApp lyn – 0600 123456
  • Via SMS – *134*832#
  • Skakel die Covid-19 blitslyn – 0800 029 999
  • QR – kode

 Mediese fondse betaal die volle kosprys van die Covid-19 entstof, waarop die apteke geen wins of resepteerfooi hef nie. Die toedienings fooi van R70 excl word ten volle deur die mediese fondse betaal waaruit die apteek die koste van toediening kan finansier, sodat geen mediese fonds lid n by-betaling het nie. Die entstof word uit die voorkomende sorg voordeel van die skema’s gedek en beïnvloed nie die lid se dag-tot-dag voordele nie.

Persone wat registreer sal ‘n SMS-boodskap ontvang wat hulle na die korrekte entstofsentrum verwys – die sms sal die datum, tyd, plek en u vaksiene kode bevat. Bring u identiteitsdokument en mediese fonds inligting saam.

 Die Van Heerden Apteke onderneem om nie-mediese fonds pasiënte  met ‘n bevestigde afspraak by ‘n Van Heerden Apteek, via die EVDS stelsel (dus ‘n geldige sms wat datum, tyd, plek en vaksiene kode bevat met duidelike aanduiding met Van Heerden Apteek as sentrum) te bedien.

Vir enige bystand met die registrasie proses, kontak u naaste Van Heerden Apteek.

 Gaan na ons Taklys op die WINKELOPSPOORDER vir u naaste Van Heerden tak en hulle kontak besonderhede.

Translate »